Przejdź do treści

Regulamin

Postanowienia ogólne

 • Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady prowadzenia zajęć pływackich dla dzieci i dorosłych.
 • Poszczególnym pojęciom w ramach niniejszego Regulaminu nadaje się następujące znaczenie:
  • Organizator / Swim-Sport: Swim-Sport Kraków Sławomir Żuk ul. Konopczyńskiego 7a/110 30-383 Kraków, NIP: 5212820584
  • Rodzic / Opiekun Prawny: osoba, która na podstawie ustawy sprawuje pieczę nad dzieckiem będącym Uczestnikiem zajęć pływackich
  • Dane osobowe: wszelkie informacje związane ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną. Osoba jest uznawana za osobę bezpośrednio lub pośrednio identyfikowalną poprzez odniesienie do identyfikatora, takiego jak nazwa, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden lub więcej czynników specyficznych dla fizycznego, fizjologicznego, genetycznego, umysłowego, ekonomicznego, kulturowego lub społecznego. tożsamość tej osoby fizycznej
  • Przetwarzanie danych osobowych: dowolna zautomatyzowana lub niezautomatyzowana operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub w zestawach danych osobowych i obejmuje zbieranie, rejestrowanie, organizowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptację lub zmianę, wyszukiwanie, konsultacje, wykorzystanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, wyrównanie lub połączenie, ograniczenie, usunięcie lub zniszczenie danych osobowych
  • Kurs / zajęcia pływackie: zajęcia nauki i doskonalenia pływania prowadzone przez Organizatora
  • Uczestnik kursu: małoletni lub osoba pełnoletnia biorąca udział w zajęciach pływackich

Zasady uczestniczenia w kursie

 • Rozpoczęcie nauki pływania i uczestniczenie w zajęciach pływackich prowadzonych przez Organizatora możliwe jest po wypełnieniu deklaracji uczestnictwa w kursie nauki i doskonalenia pływania, dokonaniu Opłaty oraz złożeniu oświadczeń, o których mowa w postanowieniach poniżej. W przypadku małoletnich Uczestników kursu, deklarację uczestnictwa oraz wszelkie oświadczenia, w tym oświadczenia o stanie zdrowia wypełnia Rodzic/Opiekun prawny.
 • W kursie mogą brać udział Uczestnicy, których stan zdrowia pozwala na uczestniczenie w zajęciach pływackich.
 • Zajęcia pływackie odbywają się na basenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ul Rakowicka 27 .
 • Kurs odbywa się w cyklu 12 zajęć.
 • Opłata za kurs w wysokości 720 złotych (60 zł / zajęcia), dokonywana jest za cały kurs z góry, najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu, gotówką lub przelewem bankowym na konto:
  Swim-Sport Kraków Sławomir Żuk
  ul. Konopczyńskiego 7a/10
  30-383 Kraków
  Nr. Konta ING: 85105014451000009201427730
 • W przypadku kontynuacji nauki podczas kolejnego cyklu kursu, Opłatę należy uiścić najpóźniej w dniu rozpoczęcia kolejnego cyklu kursu.
 • Brak dokonania Opłaty jest równoznaczny z rezygnacją z kolejnego cyklu kursu.
 • Za nieobecności podczas trwania nauki pływania Opłata nie podlega obniżeniu.
 • Opłata nie podlega zwrotowi oraz nie może zostać zaliczona na poczet kolejnego kursu.
 • Uczestnik lub Rodzic/Opiekun prawny jest zobowiązany do powiadomienia instruktora prowadzącego, o każdej chorobie kursanta, która może mieć wpływ na zajęcia odbywające się na basenie przed rozpoczęciem zajęć pływackich. Nieobecności należy zgłaszać drogą mailową na adres swim-sport.krakow@gmail.com lub SMS na numer 502343768
 • Uczestnik kursu ma prawo do odrobienia 2 zajęć, tylko po zgłoszeniu nieobecności minimum 2 godziny przed rozpoczęciem zajęć pływackich. Możliwość odrabiania zajęć możliwa jest jedynie w ramach danego cyklu kursu w grupie o podobnym stopniu zaawansowania wskazanej przez Organizatora. W przypadku nie stawienia się na umówiony termin możliwość odrobienia przepada.
 • W trakcie odrabianych zajęć kursant zobowiązuje się podporządkować planowi zajęć, który obowiązuje w grupie, do której dołączył.
 • Organizator nie zapewnia indywidualnego ubezpieczenia NNW.
 • Zajęcia pływackie trwają 45 minut i odbywają się według harmonogramu zaakceptowanego w deklaracji uczestnictwa w kursie nauki i doskonalenia pływania.
 • Zabronione jest wchodzenie do wody przed rozpoczęciem zajęć pływackich i podczas nieobecności instruktora prowadzącego zajęcia. 
 • Każdy Uczestnik zobowiązany jest bezwzględnie wykonywać polecenia instruktora prowadzącego zajęcia.
 • Prowadzący zajęcia przejmują opiekę nad uczestnikami w momencie rozpoczęcia zajęć (sprawdzenie listy obecności), od momentu wejścia do wody do momentu wyjścia z wody.
 • Uczestnicy zobowiązani są do przybycia na basen najpóźniej na 10 min przed rozpoczęciem zajęć.
 • Uczestnicy kursu zobowiązani są do posiadania klapek, ręcznika, czepka, stroju pływackiego (w przypadku mężczyzn, chłopców nie mogą być to luźne spodenki).
 • Każdy uczestnik kursu zobowiązany jest znać i przestrzegać regulamin pływalni. Osoby nie przestrzegające niniejszego Regulaminu oraz regulaminu pływalni mogą zostać skreślone z listy uczestników. W takim przypadku Opłata nie podlega zwrotowi.
 • Przed wejściem na basen należy umyć ciało pod natryskami.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
 • Za szkody wyrządzone przez małoletnich Uczestników odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie.
 • W przypadku nie odbycia się zajęć bez winy Organizatora (np.: nieczynny basen), po uzgodnieniu z grupą kurs zostanie przedłużony o taką ilość zajęć jaka się nie odbyła, lub zajęcia odbędą się w innym terminie w trakcie trwania kursu.
 • Uczestnicy kursu lub w przypadku Uczestników małoletnich ich Rodzice/Opiekunowie prawni mogą wyrazić zgodę na wykonywanie podczas zajęć zdjęć oraz zamieszczanie ich na stronie internetowej Organizatora.
 • Zdjęcia wykonane na zajęciach Swim-Sport, w godzinach realizowanych w/g harmonogramu oraz podczas imprez zewnętrznych organizowanych przez Swim-Sport wraz z wykorzystaniem wizerunku Uczestnika mogą zostać wykorzystane przez Swim-Sport wyłącznie w oparciu oraz w zakresie uprzednio udzielonej zgody.

Postanowienia końcowe

 • Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników, a w przypadku Uczestników małoletnich, także dane osobowe ich Rodziców/Opiekunów prawnych. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  (Polityka Prywatności) stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.